Jurământul Moașelor din Bohemia - 1766 - AMsR

The Oath of a Midwife in Bohemia - 1766                         
by Jan Pařez - 2003-12-09

 

 https://www.pathfinders.cz/article.php?article=36223

For the purpose of genealogy, the role of midwives at childbirth was important because they were quite often the only person from outside the family who was able to confirm that everything was correct (e. g. that the mother was in fact really the mother of a child, that twins were born, not only one child, etc.); they were commonly the only skilled person being able to help with the birth; and finally, they could offer basic spiritual service to newly born children – baptism. It is therefore no surprise that a column of the parish register was dedicated to entering their names. 

În scopul genealogiei, rolul moaşei la naștere a fost important, deoarece aceasta a fost destul de mult timp singura persoană din afara familiei care era în măsură să confirme că totul a fost corect (de exemplu, faptul că mama a fost, de fapt, într-adevăr mama unui copil, că s-au născut gemeni, nu numai un singur copil, etc.); ea era în mod obișnuit singura persoană de specialitate, fiind capabilă să ajute la naștere; și, în cele din urmă, aceasta ar fi putut oferi servicii de bază spirituală pentru copiii nou-născuți - botezul. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că în registrul parohiei s-a găsit o coloană dedicată introducerii numelor lor.

This article focuses on the oaths of a midwife. A basic written source giving us information about solemn oaths of midwives which remained unpublished, was found in register no. 5 of Pchery parish district in the State Regional Archives in Prague (Central Bohemia). It comes from 1766 and is testimony that the function of midwife fused elements of spiritual and medical care. The oath deals with questions of ethics in medical as well as religious dimension. Thus, the position of midwife had to balance between real care and informing. A midwife had to take a solemn vow when entering her practice. The basic oath had eight points or paragraphs.

Acest articol se concentrează pe jurămintele depuse de moașă. O sursă scrisă, de bază, ne oferă informaţii despre jurămintele solemne ale moașelor care au rămas nepublicate. A fost găsit în registrul nr. 5 din districtul parohiei Pchery, în Arhivele Regionale de Stat din Praga (Boemia Centrală). Vine din 1766 și este o dovadă clară că funcția de moașă îmbină elemente de îngrijire spirituală și medicală. Jurământul se ocupă cu problemele de etică în dimensiunea medicală precum și religioasă. Astfel, poziția de moasa a trebuit să fie echilibru între îngrijirea reală și cea informală. O moaşă trebuia să depuna un jurământ solemn la intrarea în practică. Jurământul de bază a avut opt ​​puncte sau paragrafe.


In the first one, we can find a note that a midwife was called upon for her function by spiritual as well as secular authorities. This was due to the fact that, besides assisting at childbirth, she was also authorized to baptize children so sick that their death was expected. This kind of baptism is called „baptism in extremis“. What it means? If the priest is not present, the church allowed baptism by whatever person, especially in cases of imminent death. When the arrival of a priest was not certain, the child was baptized by the midwife. A midwife also promised to not use wizardry, superstitions and popular exorcism to release women from pain, etc.. Only those means, such as the relics of saints or consecrated water, permitted by the church, were allowed.

În primul, putem găsi o notă asupra faptului că moaşa a fost chemată pentru funcția ei spirituală, cât și pentru cea de autoritate seculară. Acest lucru se datorează faptului că, în afară de a asista la nașterea copilului, ea a fost, de asemenea, autorizată să și boteze copiii bolnavi, atunci cand moartea acestora era iminentă. Acest tip de botez se numește „botezul în extremis“. Ce înseamnă? Dacă preotul nu este prezent, biserica a permis botezul  făcut de către orice persoană , în special în cazurile de deces iminent. În cazul în care sosirea unui preot nu era sigură, copilul era botezat de către moașă. Moaşa, de asemenea, promitea să nu folosească vrăjitoria, superstițiile și exorcismul popular pentru a elibera femeile de la durere, etc. ci numai prin acele mijloace, cum ar fi moaştele sfinţilor sau apă sfințită, permisă de biserică.

In the second paragraph, a midwife promised to not give advice on the use of contraceptive means, or those causing abortion, and to not apply them, because abortion produced thirty or forty days after conception was considered murder of the body as well as the soul.

În al doilea paragraf, moaşa promite să nu dea sfaturi cu privire la utilizarea mijloacelor contraceptive, să nu provoace avortul, pentru că avortul produs la treizeci sau patruzeci de zile după concepție a fost considerat uciderea corpului, precum și a sufletului .

The third paragraph obligated a midwife to be prudent when applying the means for expulsion of a dead fetus, and to secure determination whether the fetus is really dead; according to the forth oath. Thus stated, a midwife had to consult this intervention with her more experienced colleagues.

Al treilea paragraf obliga moaşa să fie prudentă atunci când aplica mijloacele de expulzie a unui făt mort, și de a se asigura dacă fătul este cu adevărat mort. Astfel moașa trebuia să se consulte pentru această intervenție cu colegii săi mai experimentaţi.

In the fifth point, a midwife promised not to advise other midwives to do anything that could harm a mother or fetus. The literal wording of baptism in extremis is the sixth paragraph; thus vowed, the midwife also promised to baptize children.


La punctul cinci, moaşa promite să nu consilieze alte moaşe pentru a face ceva care ar putea dăuna mamei sau fătului. Formularea literală a botezului în extremis este al șaselea paragraf. Astfel, moaşa promite să boteze copiii.

According to the seventh paragraph, anything extraordinary or dangerous was to be reported to the local priest.The eighth paragraph required a midwife’s promise to devote all her skills to protect mother and fetus from any neglect and lack of care. A midwife confessed to being informed that in case she caused the death of a mother or fetus by her own ignorance she would be forever damned.

În conformitate cu al șaptelea paragraf, tot ce este extraordinar sau periculos urmează să fie raportate la preotului local. Paragraful opt cere promisiunea moașei de a dedica toate abilitățile sale spre protejarea mamei și fătului de orice neglijență și lipsă de îngrijire. O moașă trebuia să mărturisească dacă a provocat moartea unei mame sau făt din propria ignoranță pentru a fi blestemată pentru totdeauna.


Following these main points, three paragraphs were added. First, a midwife had to promise to report about all children baptized by her. Second, she had to visit monthly the local parish, to inform them about everything which had happened, and to accept advice and instruction. The last paragraph contained important instructions concerning the midwife’s supervision over the progress of a pregnancy. She had to inspire pregnant women to present themselves at confession, and in such a way to insure for the happy progress of pregnancy.

Ca urmare a acestor puncte principale, au fost adăugate trei paragrafe. În primul rând, o moaşă trebuie să promită că raportează orice despre toți copiii botezati de ea. În al doilea rând, ea trebuie să viziteze lunar parohia locală, pentru a informa cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat, și să accepte sfaturi și instrucțiuni. Ultimul paragraf conținea instrucțiuni importante privind supravegherea acordată de moașă asupra progresului unei sarcini. Ea trebuia să inspire femeile gravide să se prezinte la mărturisire, și astfel să asigure progresul bun al sarcinii.


In association with this, a midwife had to instruct future mothers how to behave properly during the course of their pregnancy: they had to avoid anything what would jeopardize the fetus or cause abortion: anger, fall, lifting, carrying, work with heavy burdens, too much dancing, eating, drinking, excessive merriment and sadness, shocks, etc. Midwives also warned mothers to let their children sleep out of their beds or duvets, because a lot of children were suffocated accidentally by the bodies of their mothers. 

În asociere cu aceasta, o moaşa trebuia să instruiască viitoarele mame cum să se comporte în mod corespunzător în timpul sarcinii lor: ele trebuiau să evite orice ar pune în pericol fătul sau provoca avortul: furie, cădere, ridicări, transportat, lucrul cu sarcini grele, prea mult dans, mâncare, băutură, veselie excesivă și tristețe, șocuri, etc. Moașele trebuiau să avertizeze de asemenea mamele să lase copiii să doarmă în pătuţurile lor, deoarece o mulțime de copii au fost sufocaţi accidental de către mame.


Thus, midwives provided skilled supervision of pregnancy, giving health instruction, and preventative hygene control for children long after the childbirth. It is evident that this principle of collective help to new born children is as old as mankind, however, in Bohemia it was institutionalized in the mid-18th century. This fact informs us about certain advancements in public medical care, and finally, about the importance of midwives as official witnesses.

Astfel, moașa are şi menirea de a supraveghea sarcina, dând instrucțiuni de sănătate și de control preventiv pentru copii şi igienă mult timp după naștere. Este evident că acest principiu de ajutor colectiv la noii copii născuți este la fel de vechi ca omenirea, cu toate acestea, în Boemia a fost instituționalizată în mijlocul secolului al 18-lea. Acest fapt ne informează despre anumite progrese din domeniul ingrijirii medicale publice, și în cele din urmă, cu privire la importanța moașei ca mărturii oficiale.